Bleskozvody podľa normy

 Ochrana pred bleskom je okrem špecifických prípadov pomienkou pre správne fungovanie elektrickej inštalácie. Ako takáto ochrana funguje?
 V prvom rade je potrebné ochranu pred bleskom rozdeliť na vonkajšiu a vnútornú. V tomto článku sa budeme venovať vonkajšej, teda bleskozvodu. Bleskozvod je zariadenie, ktoré je schopné zachytávať a zvádzať bleskové prúdy z ovzdušia do zeme. Hlavnými častami bleskozvodu sú:
  • zachytávacia sústava
  • sústava zvodov
  • uzemňovacia sústava
Správne vyhotovenie bleskozvodu nie je technicky náročné, ale je potrebné dodržiavať určité technologické zásady. V praxi sa však stretávame s veľkým množstvom chýb pri vyhotovení bleskozvodu, ktoré môžu viesť k požiaru, poškodeniu strechy, fasády a v  najhoršom prípade aj k ohrozeniu ľudských životov. Ako však má kvalitne zhotovený bleskozvod vyzerať?

 Najskôr je potrebné spomenúť, že bleskozvod sa vždy vyhotovuje na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, v ktorej projektant navrhne všetky potrebné náležitosti. Projektová dokumentácia bude neskôr slúžiť ako hlavný podklad pri vypracovaní revíznej správy. 
 Na základe vypracovaného projektu je možné prejsť k samotnej realizácii. Bleskozvod môže byť navrhnutý buď pod zateplením, alebo na povrchu. Z technického hľadiska vám vždy budeme odporúčať namontovať bleskozvod na dažďový zvod. Je to hlavne kvôli pevnosti konštrukcie, ale taktiež sa zvodový drôt takmer úplne schová za odkvap s väčším prierezom. Ak by te ale trvali na skrytom zvode pod fasádou, určite vám vieme vyhovieť. 

 Pri neodborne inštalovaných bleskozvodoch sa veľmi často stretávame s rovnakými, opakujúcimi sa chybami. Medzi tie najčastejšie môžeme zaradiť:

■ používanie chráničky namiesto izolovaného drôtu- riešenie, ktoré bolo v minulosti bežným zvykom dnes rozhodne nespĺňa prísne súčasné normy. Vodič totiž v chráničke voľné "pláva" a v prípade prechodu prúdu sa poškodí chránička, poprípade celá okolitá fasáda. Norma dnes predpisuje používanie izolovaného drôtu, ktorý sa špeciálnymi príchytkami prikotví do podkladovej steny. 

■ neizolovaný drôt bez chráničky- ak ste pozorne čítali predchádzajúci bod, je vám jasné kde v tomto prípade vzniká problém. Drôt je nielen nesprávne uložený, ale unikajúci prúd môže prechádzať do okolitej izolácie.

■ nesprávne oblúky- tento problém je možné vidieť azda najčastejšie. Hlavným dôvodom, prečo táto situácia vznikla, bolo zamedziť stekajúcej vode aby sa dostala do izolačnej chráničky. Montážnik teda vytvoril opačný oblúk a voda sa bezpečne odrazila na zem. Toro riešenie je však veľmi nešťastné, pretože pri prechode prúdu dochádza k vyrovnaniu vodiča a tým pádom k jeho vytrhnutiu zo zateplenia. Taktiež je robenie týchto oblúkov v súčasnosti irelevantné, keďže sa využíva izolovaný drôť a voda sa do zateplenia nemá ako dostať.

 Tieto, ale aj mnohé iné nedostatky sú veľmi bežným javom s ktorým sa dá na budovách stretnúť. Preto by ste mali zvoliť montáž ľuďom, ktorí poznajú správne spôsoby montáže. 

Po namontovaní bleskozvodu je samozrejmosťou privolanie revízneho technika. Ten skontroluje pevnosť konštrukcie, spojov a vykoná meranie zemného odporu. V neposlednom rade skontroluje vypracovanú technickú dokumentáciu a porovná ju so skutočným stavom. V prípade ak neexistujú žiadne prekážky k bezpečnému užívaniu bleskozvodu, vydá tento technik kladnú revíznu správu s okrúhlym razítkom.


 Nech je tento proces akokoľvek náročný, vás to trápiť nemusí. V prípade akýchkoľvek požiadaviek ohľadom bleskozvodov sa na nás môžete pokojne obrátiť a my zabezpečíme či už realizáciu, projektovú dokumentáciu alebo revíznu správu.